T NEWZE

ÖNÜMLER

 • 2024 täze diod lazerli saç aýyrýan maşyn

  2024 täze diod lazerli saç aýyrýan maşyn

  Diod lazerli saç aýyrmak enjamy tarapyndan çykarylýan lazer çyrasy reňkli saç follikullary bilen aňsatlyk bilen siňýär we epidermal dokuma zeper ýetirmez.Saç follikullary yzyna dolanyp bolmajak zeper ýeter, netijede saçyň hemişelik aýrylmagy bolar.Recentlyakynda, iň soňky 2024 saç aýyrýan maşyn önümini çykardyk, innowasiýa pursatlaryna göz aýlaň.

 • 2023 Soprano Titan lazerli saç aýyrýan maşyn

  2023 Soprano Titan lazerli saç aýyrýan maşyn

  Ekranda jemi 16 dilli 15,6 dýuýmlyk “Android” ekrany ulanylýar we zerur dili goşup bilersiňiz.Dürli bejeriş parametrleri düzedilip bilner, sebäbi “Android” ekrany hem isleýän parametrleriňizi gönüden-göni girizip biler.Parametrleri tutawajyň üsti bilen gönüden-göni sazlap, bejergini has amatly edip, işe başlap ýa-da duruzyp bilersiňiz.Diňe 600w ýapon kompressory 1 minutda 3-4 drop düşüp biler, bu bolsa enjamymyzyň bejeriş täsirini ep-esli ýokarlandyrýar.Bu ...

 • Göçme 2 tutawaç 13 Teslaskulpt EMT Elektromagnit myşsany gyjyndyrmak Agramy ýitirmek Bedeniň ýuka heýkeltaraş maşyny Emskulpt

  Göçme 2 tutawaç 13 Teslasculpt EMT Elektroma ...

  Önümiň artykmaçlyklary “Hiemt” heýkeltaraşlygynyň elektromagnit myşsa gurluşynyň on artykmaçlygy EMS beden heýkeltaraş maşyny.1. Dürli myşsa tälim usullaryny düzüp biler.2. Öz islegiňiz üçin goşa tutawaçlar ýa-da 4 tutawaç, bir wagtyň özünde erkekler we aýallar üçin amatly 2 ýa-da 4 adam işledip biler.3. Howpsuz we invaziv däl, häzirki däl, gipertermiýa we radiasiýa däl we dikeldiş döwri ýok.4. Pyçak ýok, sanjym ýok, derman ýok, maşk, iýmit ýok, Diňe ýatmak ýagy ýakyp, musk gurup biler ...

 • 2022 Zawodyň bahasy Aleksandrit Depilasiýa 1200W 1600W 1800W 3 Tolkunlar soprano buz platina alma lazer Saçlary aýyrmak maşyny

  2022 Zawodyň bahasy Aleksandrit Depilasiýa 1200 ...

  Gysga impulslaryň ýokary gaýtalanma tizligi dermanyň içine iberilýär.agyry ýok diýen ýaly ýokary ortaça güýje we bejeriş taýdan täsirli ýylylyk gurmak.Üstünlikleri 1. Bir ölçeg ululygy 14x25mm2, beýlekisi 12x40mm2.Onuň tutawaç çyzgysy we gurluşy ALMA asyl nusgasy bilen deňdir.2. Içindäki tutawaç ABŞ MICROCHANNEL lazer çyzygyny asyl görnüşinde ulanyň, 40-50 million gezek oklanýar.Makrokannel lazer çyzgysyndan has uzak ömür, has gowy energiýa inten ...

 • 2022 Iň täze FDA / CE tassyklanan uly güýçli lukmançylyk diod lazeri 3 tolkun uzynlygy 755 808 1064 Alma Soprano buz platinasynyň saç aýyrmak enjamy

  2022 Iň täze FDA / CE tassyklanan uly güýçli lukmançylyk D ...

  Baýrakly üstünligiň 10 ýyllygyny bellän Alma Lasers, üç toparlaýyn diod tehnologiýasyny özünde jemleýän Soprano ICE Platinumyny hödürlemek üçin buýsanýar.“Platinum” neşiri, bir wagtyň özünde dürli dokumanyň çuňlugyny, şeýle hem saç follikulasynyň içindäki anatomiki gurluşlary nyşana alýan 3 lazer tolkun uzynlygyny bir innowasiýa elinde birleşdirýär.Üç dürli tolkun uzynlygynyň siňdiriş we aralaşmak derejelerini bejermek bilen, bejerginiň örtügi, rahatlygy we pes hyzmaty ...

 • OEM ODM Ysraýylyň hemişelik mikrokaneli elektroliz epilator diod lazeri 755 808 1064 Alma Soprano buz titanium lazer saç aýyrmak enjamy

  OEM ODM Hemişelik Ysraýylyň asyl mikrokaneli ...

  Güýçli, has çalt, has akylly, saç aýyrmak, gaýtadan dikeltmek.Ajaýyp işlemegi deňsiz-taýsyz rahatlyk bilen birleşdirýän saç aýyrmak platformasy.Uly 4 sm2 ululygy we ösen sowadyş ulgamy sebäpli bejergiler has çalt we agyrysyz - hassalar we praktikler üçin ep-esli gowulaşan çözgüt hödürleýär.Soprano Titan, hassalaryň kämilleşdirilen tejribesi we telekeçilige gönükdirilen çemeleşmesi bilen kombinirlenen tolkun uzynlygynyň üç sany artykmaçlygyny ulanýar.

 • Gyzgyn satuw gözellik salony enjamlary 4k Android ulgamy diod lazer Soprano titanium saç aýyrmak enjamy

  Gyzgyn satuw gözellik salony enjamlary 4k Android Syst ...

  Faceüz, gol, goltuk, döş, arka, bikini, aýak ýaly ýerlerde islenmeýän saçlar üçin amatly… Şol bir wagtyň özünde deriniň täzelenmegi we deriniň berkleşmegi hem bar.Maşyn jikme-jiklikleri Näme üçin Soprano buz titanymyzy saýlamaly?* ABŞ-dan getirilen “Coherent Laser Bar”, 50 million ok, azyndan 2 ýa-da 3 ýyl gowy işleýär.* Üç tolkun uzynlygy buz tehnologiýasy: 755nm 810nm 1064nm, skinhli deri görnüşleri, aşgarlanan deri.* Saýlamak üçin dürli nokat ululyklary, 12 * 22mm ýa-da 14 * 38mm, tapawut üçin has amatly ...

HAKYNDAUS

Biziň kompaniýamyz, deriniň meselelerini çözmek üçin, aýallaryň derisine ýöriteleşýär, şöhraty üýtgetmäge mümkinçilik berýär.

“Shandong Moonlight Electronics Co., Ltd.” Hytaýyň Şandong şäheriniň ajaýyp “World Kite Capital-Weifang” -da ýerleşýär.
Geçen ýylda ýyllyk dolanyşygymyz 26 million ABŞ dollaryna ýetdi.

Habarlar

Wakalar

 • AI hünärmen lazerli saç aýyrmak enjamy

  Emeli intellekt lazer bilen saç aýyrmak tejribesini üýtgedýär: takyklygyň we howpsuzlygyň täze döwri başlaýar

  Gözellik pudagynda ýokary netijeliligi we uzak möhletli aýratynlyklary üçin sarp edijiler we gözellik salonlary lazer bilen saç aýyrmak tehnologiýasy elmydama halanýar.Artificialakynda, emeli intellekt tehnologiýasynyň çuňňur ulanylmagy bilen, lazer bilen saç aýyrmak pudagy başarnyksyz ...

 • lazer bilen saç aýyrmak

  Lazerli saç aýyrmak barada 6 sorag?

  1. Näme üçin gyşda we ýazda saç aýyrmaly?Saçlary aýyrmak barada iň köp ýaýran düşünişmezlik, köp adamyň “söweşden öň ýaragy ýitileşdirmegi” we tomusa çenli garaşmagydyr.Aslynda, saç aýyrmak üçin iň amatly wagt gyşda we ýazda bolýar.Sebäbi saçyň ösmegi di ...

 • Ems maşyn

  2024 Emsculpt maşyn lomaý

  Bu Emsculpt maşynynyň aşakdaky birnäçe artykmaçlygy bar: 1 new Täze ýokary güýçli magnit titremesi + fokusirlenen RF 2 different Dürli myşsa tälim usullaryny düzüp biler.3 180 180 radian tutawaç dizaýny, goluň we buduň egrisine has laýyk gelýär we işlemegi aňsatlaşdyrýar.4 、 Dört bejeriş tutawajy, ...